asbl-belgiranien              

Home | News | Information|                                                                         

 

لزوم فراگیری زبان مادری برای کودکان مهاجر،امروزه مورد تاکید بسیاری از روانشناسان کودک قرار گرفته است.آموزش زبان مادری بر خلاف تصور بسیاری از مهاجرین نه تنها موجب افت تحصیلی کودک نخواهد شد،بلکه به باروری و شکوفایی استعدادهای کودک، یاری خواهد رساند. هزاران خانواده ایرانی و افغانی که در کشورهای مختلف دنیا زندگی میکنند،هر روز بیشتر از پیش به این مسئله وقوف میابند.

انجمن پرسپولیس در بروکسل در حد توان خود امکاناتی برای آموزش زبان فارسی برای کودکان فراهم کرده است.گسترش این امکانات تنها و تنها با کمک و استقبال شما خانواده های فارسی زبان میسر خواهد بود.برای اطلاعات بیشتر در این مورد و کلاسهایی که در بروکسل دایر است با شماره تلفن 0479984817 با آقای مسعود همتی تماس حاصل کنید.در حال حاضر ،روزهای شنبه هر هفته 2 کلاس برای آموزش خواندن و نوشتن فارسی ،در بروکسل دایر است.

 

     

About the Society

Activity/ Project

To day

Articles of The Sociation/ Protocol

Music / Photo

Links

Contact us

The EU's Cultural Network - Iranians

لزوم فراگیری زبان مادری برای کودکان مهاجر،امروزه مورد تاکید بسیاری از روانشناسان کودک قرار گرفته است.آموزش زبان مادری بر خلاف تصور بسیاری از مهاجرین نه تنها موجب افت تحصیلی کودک نخواهد شد،بلکه به باروری و شکوفایی استعدادهای کودک،یاری خواهد رساند.هزاران خانواده ایرانی و افغانی که در کشورهای مختلف دنیا زندگی میکنند،هر روز بیشتر از پیش به این مسئله وقوف میابند.

انجمن پرسپولیس در بروکسل در حد توان خود امکاناتی برای آموزش زبان فارسی برای کودکان فراهم کرده است.گسترش این امکانات تنها و تنها با کمک و استقبال شما خانواده های فارسی زبان میسر خواهد بود.برای اطلاعات بیشتر در این مورد و کلاسهایی که در بروکسل دایر است با شماره تلفن 0479984817 با آقای مسعود همتی تماس حاصل کنید.در حال حاضر ،روزهای شنبه هر هفته 2 کلاس برای آموزش خواندن و نوشتن فارسی ،در بروکسل دایر است.