داوود نوائيان

Davoud Navaian

                                             

 به زندگی عشق می ورزم  و برای دفاع از حقوق بشر ، آزادی،  دمکراسی، صلح و عدالت اجتماعی تلاش می کنم!

I love life and strive for Peace, Freedom, Democracy, Social Justice & Human Rights!

 

CV

Curriculum Vitae PDF

 

 

Intyg

Intyg - utbildning _ Iran

Intyg utb. (på persiska)

Intyg - arbetsgivare

Intyg - S. (sammanf.)

Intyg - Iran

Intyg uppdrag  Iran

ID

 آلبوم دوره اولی ها

خبرنامه ويژه برگزاري جشن جهلمين سال فارغ لتحصيلي دانش آموختگان دوره اول:

شماره 19

شماره 20

 

گردهمايی 2010 در گوتنبرگ سوئد

تعدادی از دوره اولی ها

همراه با دکتر هژبری 1

همراه با دکتر هژبری 2

 

 

Bilder (1966-1970

 students period)

(1345 - 1349)

2>>>

3>>>

4>>>

5>>>

1-s>>>

2-s>>>

3-s>>>

USA 2 >>>

Nava_old

 

 

Bilder :

bilder Nobelpris Oslo

bilder _ fritid - Sv.

bilder _ fritid - Sv.

bilder _ elever - Sv.

bilder - minne - Sv.

bilder - GC

USA 1 >>>

 

 

Intyg: I & F

1999 09 20 »»»

2005 02 28 »»»

 

 

Inbjudan till:

Nobel Ceremoni 2003 Oslo

 

جايزه صلح نوبل ؛

 اسلو ، ، 10 دسامبر 2003   

»»»

 

 

Bilder SUTA

i Sverige 2004:

1 >>>

2 >>>  

3 >>>

 

 

W-Site SUTA  »»»

W-Site SUTA (S) »»»

 

 

I Intyg _ Arbete 2

In0

 

 

I K F C

کانون  »»»

 

 

کتابخانه

»»»

 

Ungdomsprojekt 8:

”Kunskap för fred och förståelse”

och studieresa till Bryssel (Europaparlamentet)

»»»»»

هشتمين پروژه ويژه جوانان

دانش در خدمت تفاهم و صلح!

و سفر آموزشی به برکسل (پارلمان اروپا)

»»»»»

 

 

Ungdomsprojekt 7

För demokrati och mänskliga rättigheter, mot nazism och politiskt våld

هفتمين پروژه جوانان

برای دمکراسی و حقوق بشر عليه نازيسم و خشونت سياسی

 

 

جوانان به

سازمان ملل

اکتبر 2009 »»»»

ungdomars studieresa till FN

oktober 2009

»»»»»»

 

 

i Europaparlamentet

6–8 nov. 2008

گروه دوم جوانان در

پارلمان اروپا »»»

 

 

EU-parlamentet

15-17 maj 2007

جوانان در پارلمان اروپا

 

 

i Sveriges Parlament

2-3 nov 2006

جوانان در

پارلمان سوئد

 

 

Ungdomar i UN

10-19 April 2006

جوانان در

سازمان ملل

 

 

Läger 2008

اردوی 2008

 

 

گزارش‌های تصويری از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی! »»»

 

 

Kulturnytt i ...

خبرفرهنگی از ...

 يوته بوری »»»

 

 

 

 

 

 

طرح اوليه ساختار يک پروژه

Power point

HTML

 

LFA

LFA ppt

 

ترجمه

 

گزارش حمايت از آموزش بچه های کار و خيابان  »»»»

 

 

 

 

Ariamehr (Sharif) University of Technology; mars 1967

 

 آدرس سايت انجمن هايی که با آن ها همکاری دارم

کانون پژوهش فرهنگ ایران            و        شبکه فرهنگی ایرانیان اروپا

 

 

10 dec. 2003 Oslo Norge; Nobel Ceremoni (Shirin Ebadi)»»»

 

Swedish UN chef, 1988 ?                                                                   Elever; 2002

 

1 maj 2006, Göteborg;  med  Göran Johansson                                  Noam Chomsky, 2002 Göteborg

    

 

Elevers föräldrar efter studieresa maj 2007 ;                             Ungdomsprojekt 8:

               

  

 

Det sjunde ungdomsprojektet; 2010

För demokrati och mänskliga rättigheter, mot nazism och politiskt våld

 

 

Projekt  6: Att lära sig hållbar utveckling och till FN .. 2009        Projekt  5: Europaparlamentet; 6–8 nov. 2008;

  

 

 Dr. Lahidji, Dr. Peyman;           (Katarina Zeta Jons) Fred Nobel pris ceremoni,10 dec 2003 Oslo

 

Studieresa till EU-parlamentet, ”European Commission”  15 - 17 maj 2007

 

  A Delegation of Iranian Youths is to Visit the UN seeking support For Human Rights and Freedom

 

 

IKFC's Läger                                                       Solidaritet med Zarafshan     

           

 

1 maj 2004, SUTA (Sharif /Aryamehr) i Gothenburg/Sweden

 

Lena Hjelm-Wallén;  30 Okt. 2005  Gothenburg            Margretah Winberg,  2003 Mölnlycke, 

                             

 

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad. Contact:IKFC

 | Länkar|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست قبلی