گفتگويی درباره ی گفت و گويی

                                نگاهی به

                    گفت وگو با محمّد مختاری

                                    كتاب ری را

                                از انتشارات فرهنگ خانه ی مازندران  1375 

                                    م- نَماری

                                             1376