و چند شعر ديگر . . .

 

                                              ( شعر )

 

                                             م - نماری

                                                             پاييز 1382

 

                                                            بازگشت یه فهرستِ نوشته ها