پُرسش ِ تازيانهْ  درْ  دست

 

                                     ( دفترشعر)

 

                                          م ـ نَماری

 

                                           آلمان 1378 

 

 

 

 

                                                                                      بازگشت به فهرست همه‌ی نوشته‌ها