آوازهای راه

در دوره‌ی پُر پيچوخَم ِ راهْسپاری

                      بهسوی تو

 

                                                        (شعر)

       

                                م - نماری

                                                                        1382

                            

                                                                                                        بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها