در كارزار  ِِ سپيدی‌ها 

 

       چند طرح از يك چشم انداز

 

                              (دفترشعر )

 

 

                            م _ نماری

 

 

                              پاییز 1382 

 

 

 

                                                  بازگشت به فهرست همه‌ی نوشته‌ها