در برابرِ  ِ پنجاه ساله گی

 

                                                           

 

                                                     (دفترشعر) 

 

 

 

 

                                        م - نماری

 

 

                                                                       پاييز 1382