نامه به

 

        درختِ  كوچكِ  پرتقال

 

 

                                                        (دفترشعر) 

 

 

                                      م - نماری

 

                                                                          1378

  اشاره :

در حياط كوچك خانه ی مادر – پدری مان ، درخت پرتقالی در نزديك به پنجاه سال پيش كاشته شده بود . با اين سن و سال ، اين درخت ، ريزه و كوچك اندام است ( يا بود ؟ ) ؛ امّا پُربار ،  با پرتقال هايی شيرين.  

 

 

 

                                                                            بازگشت به فهرست همه‌ی نوشته‌ها