دور ِ چهل وهشتم

 

               

                                    دفتزشعر

                                                          م ـ نَماري

                                                           بهار77 13

 

روي جلد : بازي كودكانه ماندانا با رنگ