در باره ی اهميّتِ هَم‌چنان‌كنونی ِ انسان شناسی

 

 

                    وُلف  لِپنيز

       Wolf Lepenies                                        

                                  برگردان از

                                   م-نماري

                                    1383

        اين نوشته، برگردانی است ازمقاله ی

Zur Aktualitaet der Akthropologie

    ( درباره ی اهميتِ كنوني ِ انسان شناسی )

                         نوشته ی

Wolf Lepenies                 

                        كه دركتابِ

    Die Zukunft  der Philosophie  

              ( آينده ی فلسفه)

                    به كوشش ِ

 Marlis Gerhard    

و ازسوی نشر ِ   ( آلمان ) Neue editin list  

          درسال  1971چاپ شده است.                                                                         بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها