های ربابه جان !

 

                                                                    ( دفتر شعر)

 

                                                        م نَماری

                                                                      1378