خيره در نگاهِ خويش

                      ( بخش دوم )

                  نَقدِ يك رَوَند

 

                                        م - نَماری

                                                                      1383

                                    بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها        بازگشت به فهرست این نوشته