خيره در نگاهِ خويش

                   

                                                       بخش یکم

 

 

                                                             م ـ  نَماری

 

                

                                             ( پاييز 1381 )

                               بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها        بازگشت به فهرست این نوشته