انديشه هايی درهنگام خواندن كتابِ

             نقد عقل مُدِرن

                                م ـ نماری

                                پاييز1377

 

                                        اين نوشته ، نقدی است بر كتابِ

                          نقد عقل مُدرن

                        گردآوری گفتگوهايی با چندتن از انديش مندان اروپايی

                            به كوشش رامين جهانبگلو - چاپ تهرا ن 74 13

                                    بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها        بازگشت به فهرست این نوشته