نيمه كاره ها

                                  

                                               (دفترشعر)

       

                                               م - نماری

                                          

                                                                   پاييز 1382

 

     بازگشت یه فهرستِ نوشته ها