چند اشاره !

1-  این صفحه را من با لطفِ دوستَ عزیزم  داوود  نواییان بود که توانستم راه بیندازم. از راهِ این صفجه، فرصتی به من دست داد تا  مگر چیزهایی را که نوشته ام در دست/رس ِ دیگران بگذارم. 

2- دفترهای شعر، هر یک،  چند بخش شده است. این بخش بندی تنها به این دلیل انجام گرفته که صفحه ها آسان تر باز شوند.

3-     الف: نشانه ی صدای زیر ( کَسره ) ( --ِِ- با خطّی که به کار گرفته شده است ( Tahoma ) ، متاسّفانه به شکل خطِ تیره نمایش داده می شود، و ممکن است که با خطِ تیره اشتباه گرفته شود. نمونه: تن ِ من  .

            ب:    از خطِ مورّب ( / ) گاهی برای نمایش کلماتی که به هم/دیگر اضافه می‌شوند کمک گرفته‌ام.  نمونه : هم/دیگر .  سیه/بید. هم/چون .

4- زیرنویس ِ شعرها و نوشته ها را می توان با فشاردادنِ هم/زمانِ strg و ضربه با موش روی نشانه ی ( ) که به رنگ آبی است، فرا خواند.

بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها