از  دورتموند  تا  نَمار     

 

 

 

           زنهار تا به‌هَرزه براين خاك نگذری

          اين زادگاه توست.

 

 

 

 

                        م - نَماری 

 

                         زمستان1384

                                                            بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها