دوبیتی های مازندرانی

 

                                  (1)

 


 

سیُو/زًلفون ! تِه اَبرُو  بُورًه  دًل/خا                     1

مًن ‌و تِه  عاشقی    مشهورًه  دًل/خا

مًن‌و تِه  عاشقی   عیبی  نًداینًه

همین عیبی که مًنزًًًًًل  دُورًه   دًل/خا

 

 

سیُو/زًلفًه/ریکا  دَر شُونًه   هیمًه                      2

بلوری/تَن  داینًه ، لِش/بَیتًه/جًمًه

مِه‌چش تِه  چًراغ و، دِنّون  تِه هِمًه

مِه  زًوون تِه صابون، بَشُور شِه جًمًه !

 

                                                               3       

سیُو/چًشمون! مِه‌روزرًه  شُو    هاکًردی           

مِه چش ِهَسری‌رًه       دًریو     هاکًردی            

خًد رًه  لاکمًه ،  مًه‌رًه       پارو  هاکًردی

مِه دًلِ گوشه‌رًه              کَهو  هاکًردی

 

 

سیُو/چًشمون!  بَخًردی  شیرِ ِکامل                  4

سیُو/اَبرو/ریکا     بَهیمًه  قابل

قَسَم‌بَخًردی و  هاکًردی باطل

اِلاهی  قسم  بَووئًه  تِه  قاتل

 

 

سیُو/چًشمون! مًه‌رًه خاهُون  هاکًردی             5

مًه‌رًه  نَوردی         سرگًردون هاکًردی

مِه‌نُوم‌رًه  همه‌جا  پنهون  هاکًردی

اگه  بَمردمه    ته   خون  هاکًردی

 

 

ستاره  سَر   بَزُو  ماه  ونِه  دمّال                    6

خدایا  قافلًه  کِه   کنًّنًه  بار !

الاهی  قافله   یک‌شو  بَمونّـِه

مًن  شُومًه  سَفَر و، دًل  دَرًه دًمّال

 

 

دیگر این  مِهرَبونی‌رًه  ناخامًه                         

کلام ِ   هم‌زًوونی‌رًه  ناخامًه

تِه‌چش  این‌جًه  دَره، دًل  جای دیگر

دیگر  این  زنده‌گونی‌رًه  ناخامًه 

 

                                                              8 

کیجا !  شًمِه‌سًر ِه  عبور  هاکًنًّه                     

دًتا خًش هًدامًه    نًشُون  هاکًنًّه

عاشقی‌رًه  تِه‌سَر  تًمون   هاکًنًّه

جًوونی‌رًه         بلاگًردون  هاکًًنًّه

 

                                                             9

امشُوی شُو  و ِسًّه  یک سال بَهی‌بو                

امشُوی تًلا  وِسّه    لال   بَهی‌بَو

مِه  مًنزل  بالای   نًفار بَهی‌بَو

مِه سَرین،  نازنین ِبال  بَهی‌‌بو

 

                                                             10

اَمشُوی‌شُو  خدا  چی  ظًلًماتًه                      

تًکّه‌تًکّه  مِه‌دًلِ  غم  زیادًه

هر موقع   کار ِدًل‌وَر  مًه‌رًه  یادًه

آهًنی‌زنجیر و مِه‌وَر  پولادًه(؟)

 

                                                                            11

چارپِه‌داری  کًمّه    هًرازه‌پِه‌رًه                         

نوم‌زًه‌بازی  کًمًّه   گَتًه‌سًر ِه رًه

گًل ِسًرخ  دًکارَم   دُور ِ سًر ِه‌رًه

مِه دًل‌وَر  بَچینِه   سَر ِه  قًپّـِه‌رًه

 

                                                             12

کیجا  اِوونِ‌سَر  کًرکًه  کًنّه  پیش                     

اگه  یار ِمًنی  اَتی  بًرُو  پیش

تِه اًسپِه/دلِ/سَر  مَرمَره‌سنگًه

تِه  دًتا/دیم  مًنِه  تاپ‌تاپی‌بَوریش

 

 

سَر ِراهی  نشینم   چار/خیابُون      {سَر ِراه  هنیشَم مًن  چار/خیابُون}

خَوًر/گیری  کًمًّه  از  چاربی‌دارُون      خَوًر/گیر  هاکًنَم  من  چاربی‌دارُون}

کدُوم  چاربی‌دار رًه  بًرار   بَهیرَم                        13

دَم‌ودَم  خَوًر ِشِه یار        بَهیرَم

 

 

چَنّـِه  مًن  هًنیشَ م   کًلُوم ِکًنار                       14

چَنّـِه  مًن  هاکًنَ م    سًتاره‌شًمار

شیشَک‌و تًرازی  هَردًه  بُوردًه  مار

مِه‌یار از  خوابِ شیرین  نَیّـًه  ویشار   { مِه‌یار شیرینًه/‌خو  جا  نَیّـًه  ویشار}

 

                                                                15

چَنّـِه  مًن  بَخُونَ‌م  این  کَتولی رًه                    

مالی  نارمًه   بَوًرَم   چَتًری رًه

چَتًری  شِه  چَتًررًه  زَنّـًه  شُونًه

خًدَش  مَسّ و مًرًه  داینه  دیوُونًه

 

                                                                16

کیجا ! شًمِه‌سًر ِه   کًلی‌به‌کًلی                       

دًتا  تًلا  خُونّـًه        گَلی‌‌به‌گَلی

جانًه/تًلا ! نَخُون، گینًه  تِه  گَلی

مگر  تِه دًل  دَرًه  دردِ عاشقی؟

 

 

کیجا! شًمِه سًر ِه   ر ِز/ر ِزًه/پَچّین                    17

تًه دَررًه  پِه هاکًن  مًن بی‌اَم  دَرین

تِه  تَنبًل‌ً/بال رًه  هاکًن‌َم   سَرین

تًه  بَوُوش  نا/خًش و مًن  وَومًه  حکیم

 

 

کیجا! شًمِه  سًر ِه  قًدَم    بِهِشنًه                   18

تِه هَر دً بال‌رًه  شِه  گًردَن  بِهِشنًه

شِه دًلِ  ساکًتی  مَرهَم    بِهِشنًه

تِه  داغ‌رًه  بر دًلِ    دًشمَن   بِهِشنًه

 

                                                             19

کیجا! تِه  پَمبًه‌جار  بیاردًه  تًه‌تی                     

بُوردی  آیینه‌سَر  خًد رًه  بًساتی

اگر دُونَ‌م تِه بًرار   وُونًه   راضی

تِه‌وِسّـِه  ایارمًه   خیّاط و  لوطی

 

                                                             20

دًرختِ آلوبالو  بَوُوشَ‌م   مًن                            

نصیبِ پًسَرعمو  بَوُوشَ‌م  مًن

اگر  پًسَرعمو مًه‌رًه  ناخائِه

جاروکَش ِزَن‌عمو  بَوُوشَ‌م  مًن

 

 

                                                            21

تِه‌وِسّـًه  بَهی‌مًه  بیمار و دًل‌تَنگ

تِه‌وِسّـًه  بَهی‌مًه  کَهرًوا ی رَنگ

تًه مِه شیرین  مًن تژه  فرهادِ کوکَن

عشق ِشیرین زَمّـًه  پولاد دم ِسَنگ

 

                                                             22

شِه‌یار ِ بلارًه   نًشا  نًشِنًه                             

تَنًک و هَمّـًس و  وِشا  نًشِنًه

تَنًک و هَمّـًس و  چًپا و  صَدری

الاهی  بَوُوئِه  خرج ِ عروسی

 

                                                             23

گًسوَنّـًه  راه‌بًدامًه  سَمتِ  وازی                    

دًتا  وَنُوش‌وَرًه   کًردًنًه  بازی

راغون‌رًه  دَکًنَ‌م  سنگ و تًرازی

دً دَسّی  بَوًرَم  یار ِعروسی

 

 

چَنّـِه  صفا داینًه  امشو  آسًمون                      24

ستاره گًسوَن و  ماه  وًنِه  چَپّـُون

ستاره گًسوَن و  ماه    پیره‌چَپّـُون

نًماشُون  تا سًحَر  شُونًه  شَو‌چَرُون

 

                                                              25

گًسوَن‌رًه  راه بًدامًه  سَمتِ تَپّـًه                     

وًنِه دًلًه بَی‌نًه  شیش‌ماهًه  بَختًه

هرچی صَبًر کًمّـًه  مًه صَبًر  جَختًه

امسالِ   زًن‌بَوًردَن   چَنّـِه   سَختًه

 

 

اًنِّـِه  بَخُونًسنًه   گَلی  بَهیتًه                           26

سَر ِراهِ مًه‌رًه  تَلی  بَهیتًه

الاهی بَمیر ِه  صحابِ  تَلی

مًرًه  نِشتًه  بُورَم  شِه یار ِپَلی

 

 

تِه ر ِز/ر ِزًه/خُونًش   مًره بَیتًه  آواز                    27

تًه بَچّـًه‌ی  تیرًنگ مًن بَچّـًه‌ی باز

اُون که موصع کِه بییًه  تُو  کَشی مِه ناز

اًسا  تِسِّه بَهی‌مًه  تَلًه/پیاز

 

 

اَمِه سًر ِه  سًمِه سًر ِه  وَر و وَر                        28

اَمِه  کیجا  شًمِه ریکا رًه  دًل‌بَر

اَمِه کیجا مًثل ِسًرخًه/گًل ِپَر

شًمِه ریکا مًثل ِشَهمیرزادِ خَر !

 

                                                                 29

عًجَب بَاُتی، عًجَب بَاُتی  سًخَن‌رًه                    

چَکُوش  نارمًه  بَزًنَ‌‌م  تِه  دًهَن‌رًه !

چَکُوش  نارمًه تًرًه  نال هاکًنَ‌م  نال

مثالِ  ماچّـًه/خَر  بار هاکًنَ‌م  بار !

 

                                                                 30   

تًه  ئو/به/این‌وَر  و  مًن  ئو/به/اُون‌وَر                 

تًه شًلًه/خر/سًوار، مًن  یابُوی نَر

تًه شًلًه/خر/سًوار  با شُوره/ماهی

تًه سَگِ گیرنده،  حَریفِ مًن نی

 

 

دًلِ مًن  آلوبالو رًه   ناخانًه                              31

دًلِ مًن  دخترعمو رًه ناخانًه

همه  بَاُوئَن  دخترعمو  جًوُونًه

مًن گًمًه  و ِ   سَگِ مازندرونًه

 

 

هًلالی/گًردُن! های هًلالی/گًردَن !                    32    

تًرًه  اولاد  نَوُونًه، مًن چه کًردِن؟

تِه گًناه  دَوُوئِه  تِه مار ِگًردَن

اَنّـِه  دَوُوئه  که  تا وفتِ مًردَن !

 

 

چًلاوی‌مًه چًراتی نُومزه دارمًه                  33

دً دَس  انگوشتر ِ فیروزه  دارمًه

شًما رًه  نَنگ بَیرًه  اهل ِ چلاوی

جًواهِر/پارچه‌مًه   شُومًه  غریبی

 

 

کًجًه  شُونی؟  تِه بُوردَن  دِر  نَوُونًه                    34

دًتا  چًش  تًه‌رًه  وینّـًه،  سًر  نَوُونًه

دًتا  چًش  وِسّـًه مِه  چهار بَو ِه‌بُو            {دًتا  چًش  وِسّـًه مِه  چار تا بَو ِه‌بُو}

دًتا پیش‌و  دًتا  دمّال  بَتِت‌بُو                    {دًتا پیش‌و  دًتا  دمّال دَوِ ِه‌بُو}

 

 

اًنار ِتی‌تی رًه  هًدامًه  سینه (؟!)                     35

بازُو/بَن   دَوًسنًه  بال ِ جان‌‌نَنًه

جان‌/نَنًه  کًچیک‌و  مِه دًل‌رًه  وِنًه

پدرنامرد خِرًن(؟) مًه‌رًه  نَدِنًه

 

 

                                                                36

نَدُومبًه  چًه‌چی  بَاُوِم، چًه‌چی  بَاُوِم                

نَدُومبًه  زَن بَورَم  یا هَمتی  دَاُوَم

بیابون دَربُورَم    بیگاری  دَوََََََّم

جًوابِ کیج‌کیجائُون‌رًه  چی بَاُوَم

 

                                                             37

کیجا‌رًه  بَدیمًه  دَر شی‌یه  ئُو ئِه                      

مًرًه  غصًّه  بَیتًه  سَر ِ اَفتوئه

الاهی مار  بَمیر ِه ، پِر دَوُوئه                   {الاهی پِر  بَمیر ِه ، مار  دَوُوئه}

خواسّه‌گاری شُومًه ، مًرًه نا  نّئوئه            {خواسّه‌گاری بُُوردًمًه، نا  نَئوئه}

 

 

کیجا‌رًه  بَدیمًه  لًکونی ِپًل                           38

سَر  ماسُه/پیله‌کا ، دَس  مًرغًنًه‌کًل

وًًرًه بَاُونًه : کًجًه  شُونی، ماهِ گًل؟

بَاُتًه که: دَر  شُومًه  تیل‌بَزًه/آمًل

 

 

کیجا رًه  بَدیمًه  اًنار ِ کالًه                               39

اًنار رًه  بَخًردًه  دیم  بَیًّه  پارًه

بُورین بَاُوین  وًنِه  کَفتاله/مار  رًه

عاروس هاکًنِه‌و،  هادِه اَمارًه

 

 

کیجا شِه  مار ِجا  هاکًردًه  غضب                     40

بَاُوتًه  مًن  شی  نَکًمًّه  دَرمًه  عزب

کیجا! تِه هَم‌سَرُون  همه  تِه  پِه‌زا

کیجا! تِه  وَچًه‌کَری  وُونًه  اِرزا

 

 

                                                                41

کیجا! تِه پَنبًه‌جار  بیاردًه  وًجین                       

عرق  بَزو  کیجا! تِه مَخمَله/دیم

الاهی بَوُواَم  گوشوار نگین

دَم‌به‌دَم  چَک هادَم تِه مَخمَلًه/دیم 

 

                                                                 42

نًماشُونًه‌سََر  و  هاها   دَکًتًه                          

سیُو‌بینج ِکًنار رًه   وا     دَکًتًه

سیُو‌بینج ِکًنار رًه  لَتًه  بَیرَم

سیُو/چًشه/کیجا  رًه  وعده  بَیرَم          {سیُو/چًشه/کیجا  رًه  کَشًه  بَیرَم}

 

                                                                 43

این‌جًه  تا  پًشتِ کُوه،  بِل  مًن  بًنالَم              

زَنجیل  پًشتِ   یابُو   ،  بِل  مًن  بًنالَم

زنجیل   پًشتِ  یابُو   نَدِنًه    صًدا

اُون‌چه  مِه دًل  خانًه   نَدِنًه  خًدا         {اُون‌کِه  مِه دًل  خوانًه   نَدِنًه  خًدا}    

 

                                                                 44

گُو  رًه  راه‌بًدامًه  سَمتِ  مازه‌رُون                    

کچله/جُونه‌کا            بًلبًلًه/زًوُون

تِه سَر جنا  دَرًه   دًم   هَلی‌کالُون

بُور  مِه  یار رًه  بَئو:  نََوُو  پَشیمُون             {بُور مِه یار رًه  بَئو:  نََوُوش پَشیمُون}

 

                                                                 45

عًجَب  ماه‌و  عًجَب  سًتارًه  سُوئًه                       

مِه دًل‌بَر  پًشتِ  بالًش  مَسِّه  حُوئًه

بُورین  یار رًه  بَاُوین : چی  وقتِ  خُوئه               {بُورین‌و  بَاُوین: چی  وقتِ  ُحوئه}

مًن ِدًل مِه خاهِون ِسِه  کَهُوئه                         {مًه‌دًل مِه خاهِون ِو ِسًِّه  کَهُوئه}

 

 

                                                                46

شِه دًل‌رًه  مًن  پارًه‌پارًه  هاکًنَ‌م                      

از دَسّ ِ عاشقی ناله هاکًنَ‌م

همه  گًنًنًه:  دَس  بَهیر  شِه‌یار رًه            {همه  گًنًنًه:  دَس  بَئیر  شِه‌یار رًه}

چًتی تَرکِ گًل ِلاله  هاگًنَ‌م ؟                  {چًه‌تی تَرکِ گًل ِلاله  هاگًنَ‌م ؟}

 

 

مِه رَفت‌ورُوش  تا مِه  کًلَکِسَرًه                   47    

هرچی غذا خًرمًه  مِه‌وِسًّه  زَهرًه             {هرچی  خًراکی‌ئًه  مِه‌و ِسًّه  زَهرًه}

بُورین  یار رًه  بَاُوین: چِه مِه‌جا  قهرًه          {بُورین‌و   بَاُوین: چِه مِه‌جا  قهرًه}

مگر  یار‌بَهیتِن  خًلافِ شَرعًه؟!                 {مگر  یار‌بَئیتِن  خًلافِ شَرعًه؟!}

 

 

نًماشُونًه‌سَر‌ و  نَم‌نَمًه/وارًش                           48

کیجا! تًه  گُو  بَوُوش  مًن تًنِه گالًش

کَچًلی/جُونًه‌کا    ر ِزر ِزه/خُونًش

چَنِّه  مًزًه داینًه  بًچا/دیم‌رًه خًش

 

                                                             49

نًماشُونًه‌سَر و اذانِ  مًلّا                                

چینی/پیالًه‌رًه  دَکًنَ‌م  حنا

تِه سَر رًه  بِهِلَ‌م  زانُوی  بالا

تِه  زًلفِ لا‌بًه‌لا رًه کًمًّه  حنا {تِه  زًلف‌رًه لا‌بًه‌لا   دَوًنََّ‌َم  حنا} {تِه  زًلفِ لا‌بًه‌لا   بِهِلَ‌م  حنا}

 

                                                             50

کِه وُونًه بَوُوشِه  جمعه‌پنج‌شَنبًه                     

مِه یار بُورِه حَمّوم  بَشُورِه  تَن ‌رًه

اُون‌سَر داینًه اِنًه   لَب داینًه  خَنًّه

سُوآل ِ  بَمیرًم              آیینًه‌بَنًّه

 

 

                                                                51

اَمشُو  تِه  وَعدًه‌سَر  بی‌یًه  نِموُیی                  

مِه بال تِه  بالِ سَر  بی‌یًه    نِموُیی

مَگِر وعدًه نًدایی جانًه‌دًل‌بَر ؟

مَگِر  تِه دردِسَر       بی‌مًه  نِمُویی؟   

 

                                                                 52

کِ وُونًه  بَوُوئه   جًمعًه‌نًماشُون                       

سارغ  مِه یار ِدَسّ‌و بُورِه  حَمُّوم

حَمُّوم ِدَر ِسَر  پًر از جوُونون

شِه یار ِه  بًلارًه    دًلًه  نًمایُون ؟؟؟؟

 

                                                                 53

سًتارًه آسًمون  دیار/دیارًه                              

قیمتِ  بیوه زن هفت‌صد دینارًه

تًه بیوه‌زن  نَوًر  و ِ  غرغری‌ئًه

کیجاوَچه  بَوًر  که بًغَلی‌ئه

 

 

کیجا! از عشق ِتًه مًن بَی‌مًه  نا/خًش                54

تًه مًلّازاده!  مِه‌سِه  کتاب هارًش

اگر دُونَ‌م  مِه تَب  تًه‌رًه اِنًه خًش

زًنًّه‌زًنًّه  مًن شِه خًدرًه زَمًّه  تَش

 

                                                                 55

دًل‌‌وَرجان! تِه‌و ِسًّه  مًرًه  چُو  بَزُونًه                  

مًرًه دَشت بَیتًنًه    دًریُو  بَزُونًه

مًرًه پوتین‌دِکًردی  لُو  بَزُونًه

هرچی حَرف بَزُونًه  دًرُو  بَزُونًه

 

 

دًلی دارمًه  مثالِ تَهِ  غربال                             56

جیگر  دارمًه همه  خونابًه‌ی مال

الاهی بَمیر ِه باعثِ این کار

کِه اًتی  بی‌وًفا  نَی‌بُو  مِه  اقبال

 

                                                                 57

سَر ِراه‌رًه  تًه داینی  کوچه‌رًه  مًن                  

سیُو/زًلف‌رًه  تًه داینی،  شُونًه‌رًه مًن

سیُو/زًلف‌رًه  بیار  شُونًه بَکًشَم

تِه مَسًّه/چًشمون‌رًه  سًرمًه دَکًشَم

 

 

شُوی ماه/دَکًتی    شُو داینًه  افسوس             58

اتاق ِجون‌دَری(؟) پاپًلی/عروس

چَنًّه مًن هًنیشَ‌م  تا وَنگِ خًرُوس

تیر ِ/ماهِ شُو رًه   هاکًردًمًه  روز

 

                                                                 59

خیابُون وَل‌‌و/ویل‌و  نَوُونًه تُوم                           

مِه‌یار ِ حرف‌وگَلًه   نَوُونًه  تُوم

تًه‌رًه قًسَم دِمًه  شام ِغریبُون

مِه دُوس‌و  دًشمَنُون‌رًه  نَدِه پِغُوم

 

                                                                  60

تِه‌وِسًّه  بَهی‌مًه  بیمار و خَسًّّه                      

تِه‌وِسًّه  هًدامًه   ریحانِ  دَسًّه

اُون موقع که مار تًه‌رًه گَهرًه وَسًّه

مًن و تًه  عقدًرًه  خًدا دَوًسًّه

 

 

خًداوندا! مِه دًل از غم  وَشی‌ئًه (؟)                  61

مًثالِ   گًل ِ سًرخ ِ شَم‌بَکشی‌ئًه

همه  گًنًه‌نًه  دَس بَیر  عاشقی‌رًه

چًتی دَس بَهیرَم   دًلِ بَکشی‌ئًه (؟)

 

                                                             62

غم‌وغًصًّه  مِه دًل‌رًه  پًر  هاکًردًه                       

کًدُودَت دسّ‌و لینگ‌رًه شًل هاکًردًه

سیُو/چًشمون  کًجًه مًنزًل هاکًردًه؟

مًرًه   دار ِسُر ِ          بًلبًل هاکًردًه

 

                                                             63

عاشقی هاکًنًّه  به‌سُونِ بًلبًل                        

اًساکِه  نَکًمًّه   دَرد دَرًه مِه دًل

زَن‌ها رًه  بَهُوئین  نَکًنَن   دًتًر

خون دَکًردًنًه  ریک‌ریکائُونِ دًل

 

 

شِه یار ِ بَمیرًم  مِه‌ یار  چَپُّونًه                          64

اًتّا  لَلًه  داینًه  و ِ   چِل/مغونًه

صواخی شُونًه   وصال ِ چًوُونًه(؟)

نًماشُون اِنًه   شاهِ مازه‌رُونًه

 

                                                                 65

شِه یار ِ بلارًه  کوه‌کوه  مًجًنًه                          

هًوا  گَرم  بَهی‌ئًه  کًت‌رًه  وًجًنًه!

سُوآلِ بَمیرَم  عًرَق   تَجِنًه

مِه دًل مثل ِ  آلوبالو   پَجًنًه

اَتّا  گُو  دارًمًه   هَسًّه  چار/اَنگًل(؟)                   66

دًتا رًه شیر دِنًه  دًتا رًه   عسًل

بُورَم  پًشتِ کوه‌و هاکًنَم  حاصل

خرج ِ عروسی‌رًه  دارًمًه   نَظًر

 

                                                             67

لَلَه‌واز و  لَلًه‌واز و   لَلًه‌واز                             

وًرَقه  دَر بـِـمو   دَر  شُومًه سَرباز

کیجا!  غًصّه نَخًر، غصًّه  حرومًه

کًلاه رًه چرخ هادی  دَ سال  تًمومه

 

 

سًه چیز دَر  عاشقی  مًرًه  بُد اِنًه                    68

سَگ و دروازه‌بون و ماه  دَر اِنًه

سَگ‌رًه نُون دِمًه، دروازه‌بون‌رًه زَر

خًدایا! تُو هَم این ماه‌رًه فًرو بَر !

 

                                                                 69

اَنگور ِمَل بِمًه  شَم بَکشیه‌مًه شَم                  

خُوردًه/وَچه بِمًه  تِه‌جا  بَی‌مًه  چَم

هرکی اَمِه  میُون‌رًه  بَزُو  بَرهَم

به‌حقّ ِ شاه‌رضا عًمر ِش  بَوُو کَم

 

                                                                 70

دًل‌دًل بَزُومًه  شِه دًل‌رًه نارمًه                         

عمارت  دَکشی‌مًه  مًنزًل‌رًه نارمًه

عمارت  دَکشی‌مًه چوبِ خلیلی

همه شِه وًطَن و مًن دَر غریبی 

 

 

                                                                71

تًه اُون‌جًه و مًن این‌جًه   خَلِه راهًه                  

میُون کوه و کًمَر      سنگِ سیاهًه

رفِقون  جمع بَوین سنگ‌رًه بَهیرین!

که مًه  یار دَر  ولایت   چًش‌بًه‌راهًه

 

                                                                 72

زًلف‌رًه نًتاشًمًه   مو  بَو ِه  اًفشُون     {زًلف‌رًه نًتاشًمًه   می  بَو ِه  اًفشُون}

کَچکول‌رًه دَس گیرمًه سُونِ دَرویشون               

شُومًه دَر/دَر ِسَر گًمًه: یا علی         {شُومًه دَر/دَر ِسَر  کًمًّه  گدایی}

بل‌که  خِیر هاکًنِه  کیجا/چَتًری

 

 

تًه لایًش مًجًنی  مًن اَلی‌مًسُّون                 73

لایًش ِ چًشمًه‌سَر  تِه  دُونًه/شُورُون

عجب چًمًر بِمو تِه بالِ مَرجون                  {عجب چًمًر دِنًه تِه بالِ مَرجون}

مِه قاظر بار ِبًن دَرشومًه تِهرون

 

 

تًه‌رًه بَاُونًه     نَکًن  مَلمَله/جًمًه                        {تًه‌رً بَاُونًه  نَپوش  مَلمَله/جًمًه}

تًه‌رًه بَاُونًه    نَشُو  کوهی ِ خًنًه                         74

قردا  بًهار اِنًه کوهی شُونًه کوه

تَناری‌خًنًه‌رًه   چًش نَشُونًه  خُو                {تَناری‌خًنًه‌ و ،   چًش نَشُونًه  خُو}

 

                                                              75

سَر ِکوه‌و ، سَر ِکوه‌و ،  سَر ِکوه‌و                     

کًرد و گالًش  دَکشی‌نه  چادًر ِ نو

همه چادًر/سفید  مًن   چادًر/کَهُو

مًن ِ مًسکین نیشته‌مًه خاطر ِ  تو

 

 

خًداوندا!سًه غَم بِمُو  بًه‌یک‌بار          {خًداوندا! سًه غم بِمُوئه   یک بار }

غم ِپِر و  غم ِمار و  غم ِ یار                             76

غم ِپِر و  غم ِ مار وُونًه چاره

غم ِیار رًه  نَئُو  دًل وُونًه پاره

 

                                                             77

نًماشُونِ‌سُر و مِه نالًش اِنًه                            

گًلیلًه مثل ِ وًرف و وارًش اِنًه

خداوندا! گًلیلًه‌رًه  نًگهدار!

گلیلًه قصدِ کًشتن ِمًن اِنًه

 

                                                             78

خداوندا!  اَتّا  راه‌رًه      بَرًسًن                         

تاریکی دَکتً‌مًه  ماه‌رًه بَرًسًن

تاریکی دَکتً‌مًه خُوی هًلاک‌مًه

از دُّ ِ عاشقی  خًنًه‌خًراب‌مًه

 

                                                             79

تِه بُوردَن‌‌بُوردُن‌و   مِه هارًش‌هارًش                   

کَهُو/آسًمُون    و      نَم‌نَمه/وارًش

 کَهُو/آسًمُون‌رًه    کًمًّه    سفارًش

مِه دًل‌وَر  دَر شُونًه   نَخًرًه   وارًش

 

 

سَرَم  دَرد  بَکًردًه   دًوا   نَکًردی                        80

تاریکی بِمُوئًه    دَر  وا    نَکًردی

تاریکی بِموئًه     خُوی هًلاک‌مًه

یار ِ اَوًّلی بی        وًقا   نَکًردی

 

 

صًبِ  شُو/نَم  زمین ِ نَم  نَوُونًه                         81

ناخواسًّه/یار    دًلِ  هَم‌دَم نَوُونًه

ناخواسًّه/یار  مثلِ نَرًسّی/لیمو

هرچی دَس بَزًنی  و ِ  نَکًنًّه  بُو

 

                                                               82

هًراز ِئُو  بِمو   پًل‌رًه  بَوًردًه                          

مًن و مِه  دًل‌وَر ِ دًل‌رًه   بَوًردًه

رِفِقون! جمع بَوین پَل‌رًه  بًسازین

مًن و  مِه دًل‌وَر ِ  دًل‌رًه   بًسازین

 

                                                               83

مًسَلمونون!     مًرًه  دًل‌گیر  وَرًنًه                     

مًرًه  قَصر ِ قًجَر      شَب‌گیر  وَرًنًه

مِه لینگ  کنًّه، مِه سَر زنجیر وَرًنًه

مًرًه     پیش ِسرهنگ  وکیل وَرًنًه

 

 

غَریبًه/یار    غریب یاری نَوُونًه(؟)                       84

غریب      یار ِ  وفاداری  نَوُونًه

بُورَم         یار ِ وفاداری بَهیرَم

سُر ِراهِ          وفاداری بَمیرَم

 

                                                                 85

عاشقی‌رًه  چه زاروزار  هاکًنًّه                        

روز ِروشًن‌و    شُوی‌تار  هاکًنًّه

محمّد‌رًه‌ازخُو ویشار هاکًنًّه {هرکس‌دراین‌جانام‌کسی‌ویاچیزی‌راکه‌خوددوست‌دارد می‌آوَرَد}

شکایت مًن از دسّ ِ یار هاکًنًّه       

 

  

نًماشُونِ‌سُر و     آفتاب  شُونًه مار                    86

تًفَنگ مِه دُوش دَره‌و  تُولًه مِه دًمّال

تُولًه!   تًن‌تًن بًرُو!   آفتاب بُوردًه مار

آفتاب‌رًه    بَوًرین         کیجای نًفار

 

 

بالا/مَحلًه    مِه    عطّاری/دًکُونًه                      87

پایین/مَحلًه مِه   دًل‌وَر اِنًه-شُونًه

اگر خوانی  بَیری      یار ِ نًشُونًه

سیُو/چًش‌و/اَبرو، راه‌رًه تًن شُونًه

 

 

سَرَم دَرد بَکًًردًه  صَندَل   بیارین                        88

طبیب از مًلکِ اِسکندر    بیارین

طبیب از مًلکِ اِسکندررًه کُورمًه

دًوا  از  خانه‌ی  دًل‌وَر     بیارین  

 

 

سَرَم  دَرد  بَکًردًه    تا حَدّ ِ   گًردَن                    89

اًجۀ   بَرًسی‌ئه     وًنِه        بَمًردَن

اًجَل! ما رًه  نَکُوش! ما نُوجًوُون‌می

گًل ِ  نَشکوفته‌ی    مازًندًه‌رون‌می

 

                                                               90

زَری نامًه زَر/اَفشُون هاکًنَ‌م  مًن                     

نًماشُون‌رًه تًه‌سَر شُو هاکًنَ‌م مًن

دراین دًنیا دارمًه یک جانِ خالی

اگر خوانی  تِه قًروون  هاکًنَ‌م مًن

 

 

اًمشُو  اَمِه لَمپا  یک عیبی داینًه                      91

فًتیلًه کً‌تاه  و   نَفت هم   نًداینًه

بُورین و بَئُوئین   بُورًه/کیجا رًه

اَتی نفت دَکًًنِه   اَمِه  لَمپا رًه

 

 

خًداوندا! مِه دًل   هًوایی شَونًه                        92

مِه یار اًمشُو اِنًه صواحی شُونًه

خًدایا!  مًن  صواحی رًه  ناخوامًه

بال‌/بًه/گًردَن  صواحی‌رًه ناخوامًه

 

 

دًل‌وَرجان! نالًه نَکًن! نالًه  نَکًن!                         93

اَمِه بَسُوتًه/دًل‌رًه      پارًه نَکًن!

اَمِه بَُوتًه/دًل      گًلابِ شیشه

گًلابِ شیشه‌رًه  تُو ضایع نَکًن!  

 

 

از اُون‌سَر  دِر اِنًه   ئُوی پَرًه‌لا                        94

وًنِه پَر رًه   بَیرَم  دَکًنَ‌م    مَتکا

مَتکا رًه     دًم‌بَه‌دِم    نًفار ِ بالا

مًن و مِه دًل‌وَرجان هاگًنیم لالا!

 

 

کیجاجان! تِه گًر ِه  تِه مار ِ گًرِه                         95

تِه اًسپِه‌/دًلِ سَر ِ     خالِ گًر ِه

تًه اًسپِه‌/دلِ‌‌سَر    مِه سَنگِ مَرمَر

تًه مِه حیدر بـــِگ و  مًن ته صنَم‌بر

 

 

                                                                96

اًتاق ِ پنج‌دَری      کًمًّه   خیّاطی                     

چرخ مًنِه پَلی و   سُوزن  پولادی

پیرًهَن  بّئُوجَم        یقه/شًکاری

مِه دًل‌وَر دَپُوشِه  بُور ِه  عروسی

 

                                                                 97

تًه بالی  تًلار، مًن دَر کَمین‌مًه                     

تًه نارًنج‌ ِقًلَم،      مًن دَر زَمین‌مًه

تًه حال‌رًه  و ِل هاکًن! نارًنج  بَچینَ‌م

صدوسی‌تا  خًش‌رًه تِه دیم  دَچینَ‌‌م

 

                                                             98

تِه‌و ِسِّه   خواسًّه‌نًًه  مًه‌رًه بَکُوشَن                  

کًفَن ِ   غریبی      مًه تَن  دَپُوشَن

کًفَن ِغریبی   سِدر هسًّه    کافُور

چًتی    تِه آرًزو رًه     بَوًرَم       گُور

 

 

نًماشُونه‌سَر و مًن زَمًّه  هاها!                         99

پاپًل/تًلًم رًه    کًمٍّه   وَنگ‌‌ُو/وا

پاپًلی/تًلًم رًه    بَیرین     بَرُوشین!

تًرمًه هایرین ، مِه یار ِ تَن دَپُوشین

 

 

غَریبی دَکتًمًه     شهر ِ کًنارًه                          100

خلیلی  زُونًنًه     مِه دَس و پا رًه

الاهی بَمیر ِه   باعث و بُونی

همه دَر وًطَن و مًن  در غریبی        

 

                        بازگشت به فهرستِ همه ی نوشته ها