بخش يكم

                                                        ـــــــــــــــــ

پیش از هر چیز

  اشاره هايي  كوتاه

 فصل يكم                                طرح كلي :       

                                              الف ـ پديده ي چند معنايي ، چند معنايي ِ پديده ها ، پديده هاي چند معنا

                                              ب  ـ تك معنايي ، چند معنايي ، هرمعنايي

                                              ج  ـ نورها ، پديده ها ، و معناها

 

فصل دوم                                چند معنایی ِ سچفخا 

                           1                     ـ سچفخای سچفخا

  2                                              ـ سچفخای ديگران

 2                                                        ـ1   سچفخای اهل توجّه

 2                                                        ـ2   سچفخای انبوه انسان ها

 2                                                        ـ3   سچفخای هواخواهان

                                                                                        

فصل سوم                        معناي سچفخا در ( از ) نگاه من  (1)  

                                          درباره ی  روحيّه ای ويژه درجامعه ی ما

1                                             ـ كليات :

                                                الف :  كلياتي نه چندان تازه

                                                ب  :  كلياتي درباره ی پيوند روحيّه و انديشه

                                                ج   : كلياتي درباره ی نقش روحيّه در زندگي افراد

  2                                            ـ مشخصات

                                                      وا رسته گي دربرابر قدرت ، خصوصيت برجسته ی آن روحيّه

 

فصل چهارم                     معناي سچفخا در ( از ) نگاه من   (2)      

 1                                            ـ  هم معناييِِ سچفخا و روحيّه اي معيّن در جامعه ي ما

  2                                           ـ  انفجارِ نَه

  3                                            ـ  آن چه كه نمي شود گفت

  4                                            ـ  وارسته گيِ ستيزنده دربرابرقدرت  : معنا ي اصلي و ويژه گيِِ برجسته :

                                                       الف :  سازمان ناپذيري  ( درمفهوم قفس ناپذيري )

                                                       ب  :  كاراجتماعي ، كارسياسي

                                                       ج   :  آرمان خواهي                                     

 

فصل پنجم                               درباره ي معناي پيوستن ما          

     همه  به يكي

     يكي به همه

     همه  به همه

    هيچ كس به هيچ كس ؟

 

فصل ششم                            خُرده گفت ها    

 

 

                        بازگشت به فهرستِ همه ی نوشته ها     بازگشت به فهرستِ فقط این نوشته