فهرست :

گلايه هاي درخت با پرنده 

طرح 

نامه به آزاده 

بامدادها 

زير باران و بام 

فس فسي 

خطابه اي به برادري كوچک

دربرابر شام گاه  

باد و بيد و حافظ  

براين ديوار

خواب  

از اين دايره  

گفتم گفتي  

                                                            بازگشت یه فهرستِ نوشته ها                    بازگشت به متن شعرها