چهره نگاری ها

 

                                                                    (شعر)

                                        م- نماری

                                                1382

 

 

                                                                    بازگشت یه فهرستِ نوشته ها