نشانه ها

 (دفترشعر)

 

              يك پيشْ كش ِ ساده به يادِ مادر و پدرم

 

 

  

م - نَماری

 

               1375

                   

   بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها                    بازگشت به فهرست این نوشته