بخش 1  

1- خاموشی و فراموشی 

2- تی‌تی 

3- گفتگو  (1 )

4- ديدار    

5_ سنگ ها نيز  

بخش 2

6_ زان باد    

7_ نَما   

8_ در ازدحام رنگين

9_ باران       

10_ شگفت انگيز  

بخش 3

11_ پُرس وجو      

12_ هرچه مي تابد   

13_ شادي      

14_ جدایی

15_ عصر خرداد   

بخش 4

16_ پنجره   

17_ تنهایی

18_ ژنده چين (1)  

19_ ره گذر   

20_ شب/راه   

بخش 5

21_ بيماری   

22_ خواهش 

23_ بر رواق   

24_ خبر     

25_ دو  دل    

بخش 6

26_ آه ، وَرزا، وَرزا  

27_ خاموش  

28_ زيبایی

29_ ای كاش

30_ برساحل   

بخش 7

31_ بازگشت   

32_ زادْ روز     

33_ گفتگو  (2)   

34_ بهار     

35_دور از آن فانوس    

بخش 8

36_ برراه     

37_ آن آرزو    

38_ ابله    

39_ ريش/خند   

40_ سپيده 

بخش 9

41_ آن سوی پرده 

42_ آرزوها       

43_ هم/چون ِمه    

44_ يادِ دوست    

45_ گفتگو با سُرودن 

بخش 10

46_ درراه      

47_ درنوجوانی كه از دريا باز می گشتم   

48_ بامداد     

49_ گفتگوی پاييز با من  1

50_ گفتگوی پاييز بامن 2     

51- بازهم آرزو          

 

                        بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها       بازگشت به فهرست این نوشته