فهرست :

 

 

   بخش 1 

 1.   .   .   چهل وهشتمين پاييز

2   .   .       گفتگو با تی‌تی

3   .   .   .   تَبَري

4   .   .   .   گفتگو با چشم انداز

5   .   .   .   آباد و آبادی

6  .   .   .   ويرانه و ويراني

7  .   .   .   تنها و هزاران

8  .   .   .   همچنان

9  .   .   .   زنهار

10  .   .   .   ای كه پنجاه رفت و . . .

بخش 2

11  .   .   .   اين خالی ِ  بزرگ

12  .   .   .   تيكا

13  .   .   .   براين پهناور

14  .   .   .   از زبانِ  یک چشم انداز

15  .   .   .   دو نِگاره

16  .   .   .   در برابر ِ پگاه

17  .   .   .   گفتگو با چشم

18  .   .   .   ژنده چين

19  .   .   .   هُشدار

20  .   .   .   آشيانه -  شاخه -  باد

بخش 3

21 .   .   .   آمدن يا رفتن

22  .   .   .   بيدِ مجنون

23  .   .   .   بودن

24  .   .   .   هياهو- نجوا

25  .   .   .   نگرانی

26  .   .   .   اين تاریکی

27  .   .   .   سَگ

بخش 4 

28  .   .   .   گفت وگو در درون

29  .   .   .   تعبيرهایی از پگاه

30  .   .   .   چِكّه ها

31  .   .   .   خاشاکی ايكاش

32  .   .   .   در برابر ِ گُلْريزانِ  درختِ  گُل ِ گيلاس

33  .   .   .   دوری ديگر

34  .   .   .   چهل و هشتمين بهار

 دورِ چهل وهشتم

دفتزشعر

روي جلد : بازي كودكانه ي دختركوچكم ماندانا  با رنگ

بهار77 

بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها                    بازگشت به فهرست این نوشته