فهرست :

 

بخش 1

 

 

                    فصل يكم

                                    

1-  گفتن ، وآن سوی گفتن 

2-  گذر ِ بامداد      

3-  هنگامه ی بيدها  

4-  قهوه خانه ای برسر ِ اين راه 

5-  هنگامه ای دراين سو وآن سوی دَر

6-  گه گاه در نيمروز         

7-  در دستِ نيش ها (1)      

8-  در دستِ نيش ها (2) 

       

بخش 2

 

9- گفتگوی يك ماهی ِ برخاك افتاده با رودخانه

10- در پُشتِ اين غبار 

11- هنگامه ی مرزها 

12- راهی ازاين حريم  

13- هنگامه ی بيداری 

14- در برابر ِ رقص ِ يك گل ِ وحشی

15- هنگامه ی خبر و فراموشی   

16- بيدار در سحر    

17- لكّه ای ابر     

18- خواب و بامداد       

19- هنوز كه هنوزاست 

بخش 3

 

20- دوبیتی!        

21- آغاز ِ پاييز      

22- چشم/دوخته و چشم/انداز

23- در لابه لای بامداد    

24- حقارتِ عظيم          

25- از گورستانِ باد          

26- تو ساده لوح تماشاگر !    

27- های ربابه جان            

28- آن سوی يك چهره      

29- نجوای يك سوسو    

 

بخش 4

 

                    فصل دوم :  رُفو  ( چندشعر ِ قدیمی كه بازسازی شده است)

 

30- او و پيرامون     

31- پرسش های نوجوانی    

32- فصل پنجم    

33- درانداز هيمه !   

34- من ، درخت ، بِركه    

35- گفتگو با قناری         

36- نَمارستاق        

37- سايه سار       

38- صدايی در كوچه       

39- شب، و شب/كشيك   

 

بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها