فهرست شعرهای 86

1-    از غریبی ِروزگار

2-    بامدادی‌ها

3-    چهره‌نگاری‌ها

4-    کوتاهی‌ها

5-    ماز ِینی‌ها

                                                                   

                                                                  بازگشت به فهرست همه‌ی نوشته ها