فهرست :

 

    پیش گفتار

 

 1- تنگنايي در جدال با مدعيان

           سَبُكْ گويي ، آسان گويي

 2- تنگنايي فلسفي

        مرگ در مثنوي

 3- تنگنايي اجتماعي

      مثنوي و: غلام ـ غلامي گري ـ غلام داري

4- تنگنايي اجتماعي ـ هنري

              بررسي يك داستان

تلاشي براي يافتن سرچشمه هاي تنگنايي ها

                      بازگشت به فهرست همه‌ی نوشته‌ها                       بازگشت به فهرست این نوشته