سفر آموزشی جوانان به آمريکا

Ungdoms studieresa till USA

 

سازمان ملل متحد (نيويورک)  The UN Headquarters

 

 

نمايندگی سوئد در سازمان ملل (نيويورک)