فهرست :

 

*     در باره ی تصويری از اكنونِ جامعه ی ما

 

                                                                    شعر

                                                                  زمينه چینی :

    

                                                                 آغاز ِ بحث : در باره ي سَحَری كه بر آستانه ايستاده است

*     نگرانی ها  

 

                     الف :            نگرانی ها در زمينه ی  سياسی

 

1-    قدرت/ سیاست/مَداری

   2- بزرگ/نمایی در نقش ِ قدرتِ سياسی  

3-                در باره‌ی  مقوله ی رهبری 

4 -         در باره ی آگاهی و نا/آگاهي ِ خلق  

 

ب :            نگرانی ها  در زمينه ی  اجتماعی   

                      كم/بود های اجتماعی

 

1-       مبارزه ی اجتماعی

          2-                   تاریکی بینی های اجتماعي

 

          3-                   بی سامانی ِ  سازمان/نا/يافته گی ِ كنونی

 

          4-                   دادگريِ اجتماعی

5-                         جای نيمه خالي ( يا نيمه/پُر ِ ) اخلاق

ج :             نگرانی ها در زمينه ی انسان   

                 

                   انسانِ ايرانی ِ تحوّلِ پيش ِ رو

 

         انسانِ ايرانی ، تحوّلِ ايرانی       

      2  -    انسان ِ  كنونی ِ تحوّل ِ كنونی ِ ايران ِ كنونی !         

 

 

                    این همه نگرانی !

 

 

   بازگشت به فهرست همه ی نوشته ها